ข้อมูลทั่วไป
 
   วิสัยทัศน์
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างส่วนราชการ
   โครงสร้างการบริหารงาน
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   กองช่าง
   ติดต่อสอบถาม
   แผนที่การเดินทาง
   ข้อมูลทั่วไป
 
   แผนอัตรากำลังสามปี    
   แผนพัฒนาสามปี    
   งบประมาณรายจ่าย    
   แผนการดำเนินงานประจำปี     
   รายงานการประชุมสภา อบต.     
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย

 

 

 

 

“เป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
การขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก-ปลอดภัย ใส่ใจการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสังคมเป็นสุขอย่างมีส่วนร่วม”

 


 

 

ยุทธศาสตร์

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การปกครอง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 

เป้าประสงค์

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. เส้นทางคมนาคม ขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม-ปลอดภัย
3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน
4. มีแหล่งน้ำลำห้วยใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
5. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ
6. ประชาชนมีอาชีพ
7. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. คุณภาพชีวิและสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
9. การศึกษา มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
10. วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นดำรงอยู่
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย
12. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานทางความรู้ ความสามารถ
การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม
 

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อสอบถาม  โทร 0-3454-7233
นายก อบต.      สภา อบต.      สำนักปลัด     ส่วนการคลัง      ส่วนโยธา       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย