วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนผังการบริหารงาน
สำนักปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
เครือข่าย อปท.
กรมส่งเสริมท้องถิ่น
กลุ่มเพื่อนพนักงาน อบต.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานในพื้นที่
สถานีตำรวจ
สถานีอนามัย
โรงเรียน
วิทยาลัย
วัด ฯ
สหรณ์ ฯ
มูลนิธิ ฯ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
โรงพยาบาล ฯ

 

 
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลเลาขวัญ"


 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล

“ ประชาชนและชุมชน   มีอาชีพและรายได้  สามารถพึ่งตนเองได้
การเกษตรก้าวหน้า  สาธารณูปโภคพร้อมมูล สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
การศึกษาและวัฒนธรรมสมบูรณ์  สุขภาพดีถ้วนหน้า ”

 

 

 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  

LaoKhaUn.Go.tH, , All rights reserved.

esปรับปรุงข้อมูล Sun, 18 June, 2017 3:41 PM erved.