วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนผังการบริหารงาน
สำนักปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
เครือข่าย อปท.
กรมส่งเสริมท้องถิ่น
กลุ่มเพื่อนพนักงาน อบต.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานในพื้นที่
สถานีตำรวจ
สถานีอนามัย
โรงเรียน
วิทยาลัย
วัด ฯ
สหรณ์ ฯ
มูลนิธิ ฯ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
โรงพยาบาล ฯ

 

 
 
โครงสร้างส่วนราชการ "เทศบาลตำบลเลาขวัญ"


   
   
 
นางพันธุ์ทิพา แดงดีมาก
ปลัดเทศบาล
 
   
   
 
นายประคูณ สาระศาลิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
 
 
 
นางพิมญช์พัชญ์ จันทร์ประดับ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปาลีรัตน์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุเทพ วรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  

© LaoKhaUn.Go.tH, , All rights reserved.

esปรับปรุงข้อมูล Wed, 9 November, 2016 11:07 PM erved.