วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนผังการบริหารงาน
สำนักปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
เครือข่าย อปท.
กรมส่งเสริมท้องถิ่น
กลุ่มเพื่อนพนักงาน อบต.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานในพื้นที่
สถานีตำรวจ
สถานีอนามัย
โรงเรียน
วิทยาลัย
วัด ฯ
สหรณ์ ฯ
มูลนิธิ ฯ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
โรงพยาบาล ฯ

 

 
 
ประวัติ"เทศบาลตำบลเลาขวัญ"


 

ประวัติความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเทศบาลตำบลเลาขวัญ

เหตุที่ได้ชื่อ ชุมชนบ้าน “เลาขวัญ” เพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นราษฎรนั้นมาจากเชื้อสายลาว
ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเกาะเก่า มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา อาศัยแหล่งน้ำชื่อ
“หนองบ้านเก่า” และลำน้ำชื่อ “คลองหมื่นเทพ”
คลองดังกล่าวถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการใช้อุปโภคและบริโภค ด้วยราษฎรได้มีอาชีพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องของตนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น
ได้เรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเหล่าเดียวกัน”
ซึ่งตามภาษาพูดสั้นๆว่า ”บ้านเหล่ากัน” ตามสำเนียงลาวที่เป็นภาษาพูดของชาวบ้าน ต่อมา
ราษฎรได้บุกเบิกแผ้วถางป่าไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร พบอุโบสถ
สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกชื่อว่า “วัดหนองจิกด่าน” ราษฎรมีความ
เลื่อมใส ศรัทธาคิดจะบำรุงบูรณะวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว ทางใจของราษฎรด้วยกัน
จึงได้บอกกล่าวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ให้ช่วยเหลือบำรุงบูรณะวัดราษฎรหมู่บ้านอื่นๆได้เรียกชาวบ้าน
ชุมชนนี้ตามความคิดใฝ่ฝันที่จะบำรุงบูรณะวัดว่า “ชาวลาวฝัน” ภายหลังจากนั้นชาวบ้าน
หนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น นานเข้าชื่อ
ดังกล่าวได้เพี้ยนไปเป็น “หมู่บ้านเลาขวัญ” เมื่อชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายตัวเป็น
ตำบลเลาขวัญ ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และต่อมาสุขาภิบาลเลาขวัญได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลตำบลเลาขวัญ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

 

 

 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  

LaoKhaUn.Go.tH, , All rights reserved.

esปรับปรุงข้อมูล Sun, 18 June, 2017 3:41 PM erved.