วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนผังการบริหารงาน
สำนักปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
เครือข่าย อปท.
กรมส่งเสริมท้องถิ่น
กลุ่มเพื่อนพนักงาน อบต.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานในพื้นที่
สถานีตำรวจ
สถานีอนามัย
โรงเรียน
วิทยาลัย
วัด ฯ
สหรณ์ ฯ
มูลนิธิ ฯ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
โรงพยาบาล ฯ

 

 
 
สภาเทศบาล


 
 
 
นายทวี เทพเทียน
ประธานสภา
 
 
 
 
นายธีรภพ พุฒิตรีภูมิ
รองประธานสภา
 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัคร แป้นเขียว
นายชำนาญ เทพเทียน
นายใหม่ แป้นเขียว
นายชลอ รักษี
นางพงษ์สิษฐ์ ศิลปพงษ์
นายคำนึง รักษี
นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี
นายสุชิน โพธิ์ศรีทอง
นายสานิจ เทพเทียน
 
นายสำนวน หมื่นบำรุง
นายศานิจ เทพเทียน
 
     
     
     
     
 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี