ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ  
 ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ  
 การประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจกถังเก็บน้ำขนาดกลาง  
 กิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลเลาขวัญ ประจำปี 2557  
  งานโครงการอบจ.กาญจนบุรีสัญจรร่วมกับอปท.อำเภอเลาขวัญ   
  งานโครงการอบจ.กาญจนบุรีแจกหอถังเก็บน้ำกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  งานประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอเลาขวัญ   
  เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯแทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2554  
  จุดตรวจเจ็ดวันอันตราย ณ บริเวณสามแยก