ข่าว สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง


  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณบ่อขยะเก่า)..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนน คสล. เทศบาลซอย 3..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 26..... 
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 26..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เทศบาลซอย 28..... ต่อ,
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เทศบาลซอย 28..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทาง ถนน คสล.เทศบาลซอย 12..... ต่อ,
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทาง ถนน คสล.เทศบาลซอย 12 ..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย26..... เอกสารแนบท้าย,
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย26 ..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV).....  เอกสาร(ต่อ),เอกสารแนบท้าย,
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน CCTV ..... 
  ตารางแสดงผลวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ..... 
  ประกาศ สอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ..... 
  ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงกระจายข่าวแบบไร้สายฯ..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 26..... 
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบศาลปู่..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย5..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย7/1........ 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย30 ..... 
  ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุง(Overlay)ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลซอย 20..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ.....
  ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุง(Overlay)ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลซอย 26.....
  ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ..... 
  ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ถนนเทศบาลซอย7..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หลังสถานีตำรวจฯ..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระสาธารณะฯ..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคสล.เทศบาลซอย ๕..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ  ริมถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอ..... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฯ  ถนนเทศบาลซอย 26.....
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางฯ  ถนนเทศบาลซอย 32.....
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์......
  ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ฯ......
  ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนบดอัดหินคลุกบดอัดแน่น ฯ......
  ประกาศ สอบราคาวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาขวัญ...... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทาง (Overlay)ฯ ......
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ ......
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ฯ ......
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาเหล็ก ฯ ......
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ เทศบาลซอย 5...
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต...... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งตู้สาขาและอุปกรณ์พร้อมขาติดตั้งฯ... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ....... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำทิ้งชนิดรับน้ำทางเดียว... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่องสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน ท.5...... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำสาธารณะภายในเทศบาลตำบลเลาขวัญ... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์....... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลปู่ พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่(ชุมชนหมู่นอก)... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตลาดน้ำร้อย0neริมคลองคนเดิน บริเวณริมคลองหมื่นเทพ.... 
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.... 
  ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)งานก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...... 
  ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ........ 
  ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบ(E-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเลาขวัญ........ 
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ(E-Auction)  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ........  
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลตาเจ้าพร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลตาเจ้าบ้าน ...... .
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ฐานน้ำดื่มและงานกั้นโรงอาหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...     .
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น บริเวณถนนแยกถนนเทศบาล ซอย 28 ........
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์ค.ส.ล.(Box Culvert) บริเวณถนนซอย 30 ........
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บริเวณคันคลองหมื่อเทพทั้งสองฝั่ง .......
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมื่นเทพ ภายในเขตเทศบาลตำบลเลาขวัญ       .
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนแยกเทศบาลซอย 26 ทยางแยกไปกกม่วง .......

 
....กลับไปหน้าหลัก..

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  

©© 2011 ฺLaokhaun.Org, All rights reserved.