ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารของเทศบาลตำบลเลาขวัญ ี  
ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ี  
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2560 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท ประจำเดือน เมษายน 2560 ี  
ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ไปยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ ี  
ประชาสัมพันธ์รณรรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี  
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนา สามปีฯ ของเทศบาลตำบลเลาขวัญ  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเลาขวัญสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลฯ(สายบริหาร)  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๖  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)   
กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไข การขอรับเงินอุดหนุนฯ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖.....
โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ.......
การลดขั้นตอนระยะเวลาการให้การบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ 
ประกาศกำหนดยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๖